Användningsområden

Väghållning

Plogning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning

Vid snöröjning, halkbekämpning eller sandning kan ni följa hela insatsen via Call&Report, från det att förarna kallas ut, till att insatsen påbörjas och så småningom avslutas. Genom avvikelse-rapporter ser ni vilka eventuella hinder utförarna stöter på under sin snöröjning. På detta sätt får ni en överblick över insatsen och kan se om ni håller inställelsetider och åtgärdstider.

Sopning av gator

Sopning av gator

Med hjälp av Call&Report verifierar ni att alla gator som ska sopas också sopas, och att det sker med rätt regelbundenhet. Ni följer enkelt upp hur effektivt ni nyttjar resurserna: hur mycket sopar era sopmaskiner, i förhållande till tid i transport eller stillastående? Via vår hastighetsanalys säkerställer ni också att arbetet utförs i rätt hastighet, till god kvalité.

Rensning av rännstensbrunnar

Tömning av rännstensbrunnar

När ni ska tömma rännstensbrunnar kan personalen utrustas med bärbara GPS-sändare, där knappar kan användas för att markera vilka brunnar som har tömts respektive inte tömts. Om ni istället använder appen kan ytterligare information och foton rapporteras in. Informationen lagras i Call&Report i tabellvyer och kartor.

Väginspektion

På våren orsakar tjällyftning sprickor och hål som behöver lagas. Call&Report gör det lätt att rapportera in de fel och brister som upptäcks under väginspektionen. Den som inspekterar lägger till information och bifogar bild tillsammans med varje avvikelse som rapporteras in. Underlaget blir sedan en rapport för den som ska utföra lagningarna.

Sandupptagning

När vinters snöröjning, halkbekämpning och sandning är över tar barmarksunderhållet över. När flis och sand sopas upp ser ni med hjälp av Call&Report enkelt vilka gator som har sopats och vad som återstår. Dessutom får ni snabbt fram resursåtgången. Via vår hastighetsanalys säkerställer ni att arbetet utförs i rätt hastighet och till god kvalité.

Dikesrensning och kantskärning

Med Call&Report får ni snabbt fram information om vilka ytor som har åtgärdats och när det gjordes. Ni verifiera att samtliga ytor som ska rensas och klippas har åtgärdats, och ni ser tidsåtgång och eventuella stopp längs vägen. Data som loggas i Call&Report ger även underlag till eventuella skadeärenden som kan uppkomma, t ex inrapporterade stenskott.

Isrivning och snöbortforsling

Vid långvarig snöbeläggning och stora snöfall läggs tid och resurser på isrivning och bortforsling av snö. I Call&Report får du full koll på exakt hur många uppdrag av denna typ som utförs och hur mycket resurser ni lägger på dem.

Inventering

Call&Report underlättar ert inventeringsarbete avsevärt. Avvikelser och iakttagelser kan lätt och smidigt rapporteras in, för att sedan kunna tas ut som en åtgärdsrapport, t ex i samband med belysningsinventering och skyltinventering.

Parkskötsel

Gräsklippning

Gräsklippning

Med Call&Report får ni snabbt fram information om vilka grönytor som har klippts och när det gjordes. Ni kan verifiera att samtliga ytor har tagits om hand, och hur lång tid arbetet tog.

I Call&Report har ni sedan bra underlag för att följa upp nyttjandegrad för era resurser, göra kostnadsberäkningar inför ny säsong eller skapa rapporter vid eventuella skadeärenden.

Kontroller / inspektioner

Inspektioner

Call&Report hjälper er att dokumentera, kontrollera och planera era inspektioner och kvalitetssäkra ert arbete. När ni utför t ex lekplatskontroller, trädkontroller, eller inspekterar parkbänkar eller badplatser, kan ni enkelt och smidigt rapportera in status och avvikelser. Den inrapporterade informationen kan ni sedan använda som underlag för er åtgärdsplan.

Inventering

Inventering

Call&Report underlättar all typ av inventerings-arbete. Ert arbete registreras automatiskt med platsinformation, datum och klockslag, och avvikelser eller iakttagelser rapporteras enkelt in med en knapptryckning. Om ni gör inrapporteringen via appen kan ni även skicka in kommentarer och statusinformation, och bifoga foton. Informationen lagras i Call&Report och kan användas för att skapa en åtgärdsplan.

Tömning av papperskorgar

När ni tömmer papperskorgar kan ni via en enkel knapptryckning rapportera in varje gång en papperskorg eller hundlatrin har blivit tömd, för att få en sammanställning av vilka som är tömda, när det gjordes och vem som utförde arbetet. Ni får på så vis full koll på att allt som ska tömmas blir tömt regelbundet.

Skötsel av planteringsytor

I Call&Report ser ni snabbt och enkelt vilka ytor ni har rensat, när det gjordes, vem som utförde arbetet och vad som återstår att rensa.

Ni kan enkelt verifiera att samtliga ytor som ska rensas också har rensats, och ni får dessutom en sammanställning av tidsåtgången.

Ogräsbekämpning

Vid mer resurskrävande ogräsbekämpning på större ytor så som grusytor eller hårdgjorda ytor kan ni med fördel använda Call&Report för att få en överblick över arbetet. Call&Report dokumenterar vilka områden som har åtgärdats, när det gjordes och hur mycket resurser som krävdes.

Fastighetsförvaltning

Snöröjning

Snöröjning

Vid snöröjning, halkbekämpning och sandning kan ni följa hela insatsen via Call&Report, från det att personal kallas ut, till att insatsen påbörjas och så småningom avslutas. Genom personalens avvikelserapporter kan ni se vilka eventuella hinder de stöter på under arbetet. Ni får en bra överblick över insatsen och kan snabbt bekräfta om alla områden har åtgärdats och om åtgärdstider efterlevs.

Gräsklippning

Gräsklippning

I Call&Report får ni snabbt fram information om vilka ytor som har åtgärdats och när det gjordes. Ni kan verifiera att samtliga ytor som ska klippas har klippts, och hur lång tid det tog.

I Call&Report har ni sedan även bra underlag till eventuella skadeärenden som kan uppkomma, vid t ex stenskott. Den inrapporterade informationen gör det också möjligt för er att enkelt följa upp era resursers utnyttjandegrad.

Reparation, underhållsarbete

Felavhjälpning och reparationer

Call&Report ger er en god översyn av påbörjade och utförda arbeten. Reparatörer kan utrustas med en GPS-sändare eller app, som automatiskt registrerar start- och färdigställandetider och i vilken fastighet arbetet har utförts. Via appen kan reparatören även rapportera in tilläggsinformation så som färdigställandegrad, noteringar, foton m.m.

Rondering

Vid besiktning av fastigheter kan ni använda Call&Report till att planera och dokumentera era ronderingar. Om ni använder vår app kan ni skapa besiktningsprotokoll som ni fyller i på plats. Det går även att rapportera in status, t ex i form av olika betygsskalor. I Call&Report får ni sedan en bra överblick över vad som behöver åtgärdas i era olika fastigheter.

Inspektioner och inventering

Call&Report hjälper er att dokumentera, kontrollera och planera era inspektioner och kvalitetssäkra ert arbete. När ni utför t ex trädkontroller eller inspekterar parkbänkar eller lekplatser kan ni enkelt och smidigt rapportera in status och avvikelser. Om ni gör inrapportering via appen kan ni även skicka in information så som kommentarer, status och foton.